Privacyverklaring Leijendekker & Nederveen advocaten


een foto van Wijk bij Duurstede en JLLOmdat het onmogelijk is juridische diensten en rechtsbijstand (in of buiten rechte) te verlenen zonder dat daar persoonsgegevens aan te pas komen, verwerkt Leijendekker & Nederveen advocaten dit soort gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe de verwerking plaats vindt en wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
In het kader van de aangeboden juridische dienstverlening worden (gevoelige en bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Dit is inherent aan de dienstverlening en noodzakelijk voor een goede uitvoering van de gegeven opdracht. Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan voor deze dienstverlening nodig is en verwerkte gegevens worden vastgelegd in een verwerkingsregister. Deze gegevens worden verstrekt door uzelf, of in overleg met u verzameld, bijvoorbeeld door deze bij de wederpartij of de rechtbank op te vragen. De volgende gegevens worden onder andere verwerkt:

U bent nooit verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Een tekort aan relevante persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat een opdracht niet wordt aangenomen of voortgezet. Ook kan dit ertoe leiden dat uw belangen niet optimaal kunnen worden behartigd. Met het verstrekken van de gegevens wordt u geacht (expliciet) toestemming te geven voor het verwerken hiervan.

Verwerkingsdoelen en -grondslagen
Leijendekker & Nederveen advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Voor het verrichten van de aangeboden diensten (juridische bijstand in en buiten rechte);
  2. Het voldoen aan een gegeven opdracht c.q. het uitvoering geven aan een overeenkomst;
  3. Om contact met u op te nemen;
  4. Voor het afhandelen van uw betaling;
  5. In het kader van de nakoming van de op Leijendekker & Nederveen advocaten rustende (wettelijke) verplichtingen;
  6. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Leijendekker & Nederveen advocaten, dan wel van de persoonen die er werkzaam zijn.
Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, sub a, artikel 6, lid 1, sub b, artikel 9, lid 2, sub f en artikel 10 Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden bewaard conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bewaartermijnen. Op grond van de NOvA gelden de volgende minimale bewaartermijnen:

Zaakdossiers zullen dus na vijf jaar worden vernietigd en administratieve gegevens na zeven jaar.Leijendekker & Nederveen advocaten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Contact:

t: 0343 572 157
f: 0343 574 622
e: info@leijendekker.nl
a: Dijkstraat 3, 3961 AA Wijk bij Duurstede
p: Postbus 162, 3960 BD Wijk bij Duurstede
o: advocatenkantoor Leijendekker BTW ID NL001307295B33
o: advocatenkantoor Nederveen BTW ID NL004179235B66
r: advocatenkantoor Leijendekker KvK 30271778
r: advocatenkantoor Nederveen KvK 86019422


Als u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.