Algemene voorwaarden


een foto van Wijk bij Duurstede en JLL


 1. Algemeen
  1. Leijendekker & Nederveen advocaten is gevestigd te Wijk bij Duurstede.
  2. Leijendekker & Nederveen advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten.
  3. De advocaten werken ieder voor eigen rekening, risico en verantwoording. Alle opdrachten worden uitsluitend met de betreffende advocaat, als opdrachtnemer, aangegaan
  4. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door een van de advocaten is aanvaard.
  5. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  6. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis en zal naar beste kunnen en zorgvuldigheid worden verricht.
  7. Cliënt stemt ermee in dat Leijendekker & Nederveen advocaten de opdracht onder zijn/haar verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden.
  8. Dossiers zullen gedurende zes jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

 2. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Leijendekker of Nederveen.
  2. Leijendekker en Nederveen hebben de beroepsaansprakelijkheid van zijn advocaten verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Leijendekker of Nederveen in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking beidt, dan is iedere aansprakelijkheid van Leijendekker of Nederveen beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,--.
  3. Bij het inschakelen van derden zal Leijendekker of Nederveen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Leijendekker of Nederveen zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  4. De cliënt vrijwaart Leijendekker en Nederveen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Leijendekker of Nederveen.

 3. Honorarium
  1. Leijendekker & Nederveen advocaten werkt slechts in bepaalde gevallen - door Leijendekker & Nederveen advocaten te bepalen - op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Vóór aanvaarding van de opdracht dient de client dat schriftelijk met Leijendekker & Nederveen advocaten overeen te komen. In alle andere gevallen werkt Leijendekker & Nederveen advocaten uitsluitend op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief. Of u uiteindelijk in aanmerking kan komen voor gefinancierde rechtshulp wordt bepaald door de Raad voor de rechtsbijstand. U vindt die regels hier.
  2. Daarnaast is cliënt verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met de verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van derden). Tevens wordt een percentage van 8% aan kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening gebracht. Over het totaal wordt de wettelijk verplichte BTW in rekening gebracht.
  3. Leijendekker & Nederveen advocaten is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen, dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden aanvangt. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse c.q. einddeclaratie.
  4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komt.

 4. Declaraties
  1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Leijendekker & Nederveen advocaten zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is cliënt vanaf die datum wettelijke rente, alsmede de incassokosten verschuldigd.
  2. Cliënt staat Leijendekker & Nederveen advocaten uitdrukkelijk toe zijn declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan cliënt kunnen worden uitbetaald.

 5. Privacyverklaring
  1. Leijendekker & Nederveen advocaten heeft regels opgesteld ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Deze regels vindt u in de Privacyverklaring Leijendekker & Nederveen advocaten.

 6. Klachtenregeling
  1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Leijendekker & Nederveen advocaten en cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.
  2. Op onze dienstverlening, inclusief alle declaratie-geschillen, is onze Klachtenregeling Leijendekker & Nederveen advocaten van toepassing. Indien deze niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.Leijendekker & Nederveen advocaten
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Contact:

t: 0343 572 157
f: 0343 574 622
e: info@leijendekker.nl
a: Dijkstraat 3, 3961 AA Wijk bij Duurstede
p: Postbus 162, 3960 BD Wijk bij Duurstede
o: advocatenkantoor Leijendekker BTW ID NL001307295B33
o: advocatenkantoor Nederveen BTW ID NL004179235B66
r: advocatenkantoor Leijendekker KvK 30271778
r: advocatenkantoor Nederveen KvK 86019422


Als u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.