Algemene voorwaarden


een foto van Wijk bij Duurstede en JLL


 1. Algemeen
  1. Advocatenkantoor Leijendekker is gevestigd te Wijk bij Duurstede.
  2. Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door de advocaten is aanvaard.
  3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Leijendekker Advocaten vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden, voortvloeiende uit de opdracht, uitvoert. De advocaat voert de opdracht uit naar beste kunnen en met een zorgvuldigheid die van hem mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis.
  5. Cliënt stemt ermee in dat Advocatenkantoor Leijendekker de opdracht onder zijn verantwoordelijkheid zonodig laat uitvoeren door derden.
  6. Dossiers zullen gedurende zes jaar worden bewaard, waarna ze zullen worden vernietigd.

 2. Beperking van de aansprakelijkheid
  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor Leijendekker, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat zal worden uitgevoerd. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  2. Advocatenkantoor Leijendekker heeft de beroepsaansprakelijkheid van zijn advocaten verzekerd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Leijendekker in het voorkomende geval uitkeert. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden en/of deze geen dekking beidt, dan is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Leijendekker beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,--.
  3. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Leijendekker steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Leijendekker is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
  4. De cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Leijendekker tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de cliënt verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor Leijendekker.

 3. Honorarium
  1. Indien cliënt niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of er uitdrukkelijk voor kiest van deze mogelijkheid geen gebruik te maken, komt de advocaat een honorarium toe op basis van het bij aanvaarding van de opdracht afgesproken uurtarief.
  2. Daarnaast is cliënt verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met de verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van derden). Tevens wordt een percentage van 8% aan kantoorkosten, te berekenen over het honorarium, in rekening gebracht. Over het totaal wordt de wettelijk verplichte BTW in rekening gebracht.
  3. Advocatenkantoor Leijendekker is steeds gerechtigd van cliënt de betaling van een voorschot te verlangen, dat moet worden voldaan alvorens de advocaat met zijn werkzaamheden aanvangt. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussentijdse c.q. einddeclaratie.
  4. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, geldt deze voorschotregeling tevens voor de eigen bijdrage die op grond van de toevoegingsbeslissing voor rekening van cliënt komt.

 4. Declaraties
  1. Declaraties dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Advocatenkantoor Leijendekker zijn werkzaamheden ten behoeve van cliënt zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is cliënt vanaf die datum wettelijke rente, alsmede de incassokosten verschuldigd.
  2. Cliënt staat Advocatenkantoor Leijendekker uitdrukkelijk toe zijn declaraties eventueel te verrekenen met voorschotten en andere gelden die zij in depot houdt of doet houden voor de cliënt voor zover die gelden zonder belemmering aan cliënt kunnen worden uitbetaald.

 5. Privacyverklaring
  1. Advocatenkantoor Leijendekker heeft regels opgesteld ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. Deze regels vindt u in de Privacyverklaring Advocatenkantoor Leijendekker.

 6. Klachtenregeling
  1. Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Leijendekker en cliënt zal Nederlands recht van toepassing zijn.
  2. Op onze dienstverlening, inclusief alle declaratie-geschillen, is onze Klachtenregeling Advocatenkantoor Leijendekker van toepassing. Indien deze niet van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.Advocatenkantoor Leijendekker
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Klachtenregeling
Contact:

t: 0343 572 157
f: 0343 574 622
e: info@leijendekker.nl
a: Dijkstraat 3, 3961 AA Wijk bij Duurstede
p: Postbus 162, 3960 BD Wijk bij Duurstede


Als u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contact gegevens.